Lesní hospodářství

 

 Lesní hospodářský celek Litenčice 60204

Majetek s výměrou 1028 ha lesa tvoří ucelené tři části porostů převážně na svazích různých expozic, s mnoha terénními předěly (žleby,koryta potoků,hřbety) . Porosty v oddělené části Chřibů jsou orientovány k Z – SZ , další části majetku jsou především na slunných expozicích.
Porosty, zejména starší jsou tvořeny směsí buku, dubu, habru, břízy borovice a modřínu.
Část majetku tvoří nepravé, více etážové kmenoviny s převahou habru a břízy,ale také dubu.
V minulosti (před navrácením majetku současnému vlastníku lesa) za obhospodařování majetku lesními závody Bučovice či Buchlovice docházelo při obnově mýtných porostů k preferování smrku a borovice a v omezené míře byla využívána slabší přirozená obnova.
V nově obnovovaných porostech podíl MZD převyšuje předepsané procento.Věková a dřevinná skladba majetku dává v budoucnosti dobrou šanci produkovat kvalitní dřevní hmotu a lze při dodržení určitých postupů využít i přirozenou obnovu porostů zejména stávajících dubin. Problémem zůstane tlumení buřeně a v neposlední řadě také ochrana kultur proti zvěři.
 
K nejrozšířenějším dřevinám patří DB – 23%, HB – 22% a LP 9 %, jehličnaté dřeviny
tvoří zhruba 20 % z toho SM – 15%. Listnatou složku tvoří z velké části porosty původem z výmladků (pařezina) často s etáží ze staršího DB. Jehličnatá složka (SM) je limitována množstvím vody v půdě, v některých polohách trpí suchem. Hospodaření v posledních decenniích upřednostňuje v obnově listnatou složku (především DB).

Majetek lesa je situován do těchto katastrálních území:

Katastrální území Výměra (ha)
Kunkovice 318 
Nítkovice 335 
Chvalnov 220 
Litenčice 73
Lísky 23
Strabenice 51
Morkovice 8
Celkem 1028ha

 
Dotace obdržené v r. 2018

 V roce 2018 obržel lesní hospodářský celek LHC Litenčice 602704 dotaci od Zlínského kraje v rámci programu: PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH dotaci ve výši 34 900 Kč. 

 

 Dotace byla využita na boj proti kůrovci. Ve smrkových porosech bylo umistěno 20 lapačů s feromonovou návnadou. Dále byl použit postřik k asanaci vytěženého smrkového dříví. 

 

Dotace obdržené v r. 2017

V roce 2017 obržel lesní hospodářský celek LHC Litenčice 602704 dotaci od Zlínského kraje v rámci programu: PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH dotaci ve výši 47 200 Kč. 

 

Dotace byla využita na boj proti kůrovci. Ve smrkových porosech bylo umistěno 20 lapačů s feromonovou návnadou. Dále byl použit postřik k asanaci vytěženého smrkového dříví.